§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Pro Akademika z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chodakowskiej 19/31 (03-815 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373346, NIP: 1132841719, REGON: 143149352, (zwana dalej „Fundacja”) może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.
 2. Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych lub darowizn usług.
 3. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 4. Przekazane darowizny nie podlegają zwrotowi.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej lub usług upoważnieni są członkowie zarządu Fundacji lub osoby upoważnione przez zarząd Fundacji.
 2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej lub usług na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie lub emailowo odpowiednio na adres siedziby Fundacji lub adres email: [email protected].
 3. Termin i miejsce przekazania darowizny oraz warunki transportu zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją a darczyńcą, dopiero po potwierdzeniu przez Fundację zgody na przyjęcie darowizny od darczyńcy.
 4. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy lub usług. Jeżeli darczyńca nie poda wskazanej w zdaniu poprzednim wartości, ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.
 5. Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Fundacją a darczyńcą.

§ 3

Darowizny pieniężne

 1. Wpłaty darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:
  1. przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP: 7792308495, REGON: 300523444, KRS: 0000274399;
  2. przelewem bankowym dokonanym na rachunki bankowe Fundacji.
 2. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na cele statutowe Fundacji Pro Akademika”.

§ 4

Cele Statutowe Fundacji

 1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.
 2. Zgodnie z § 7 statutu Fundacji celami statutowymi są:
  1. wspieranie rozwoju badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz sztuki,
  2. promowanie kultury i sztuki,
  3. wspieranie utalentowanych dzieci i młodzieży,
  4. wspieranie aktywności osób starszych,
  5. wspieranie nauczycieli akademickich,
  6. popieranie i upowszechnianie rozwoju społeczeństwa w zakresie kulturalnym, naukowym, oświatowym , a także ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki,
  7. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty, kultury, sztuki, edukacji oraz kultury fizycznej wśród osób mających do niej utrudniony dostęp oraz osób szczególnie uzdolnionych,
  8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, a w szczególności wspieranie przedsiębiorczości akademickiej,
  9. prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  10. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  11. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  12. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  13. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  14. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  15. promocja i organizacja wolontariatu,
  16. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych oraz działalność na rzecz uchodźców i osób represjonowanych,
  17. ochrona i promocja zdrowia, w tym działania na rzecz zdrowia psychicznego lub dobrostanu psychicznego,
  18. działanie na rzecz oświaty, w tym działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży oraz wspierania nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

§ 5

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pro Akademika z siedzibą w Warszawie przy ul. Chodakowska 19/31 (03-815), KRS: 0000373346, NIP: 1132841719, REGON, 14314935200000 (w skrócie: Fundacja lub Administrator).
 2. Z administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] oraz pisemnie na adres Fundacji.
 3. Dane osobowe dokonującego darowizny przetwarzane są na podstawie: 
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (darowizny),
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. wywiązanie się z obowiązków prawnych, w tym rachunkowych i podatkowych przez Fundację,
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy darowizny.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wpłaty darowizny.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym została dokonana darowizna oraz w celach archiwalnych. 
 6. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Fundacją w szczególności w zakresie działań IT. 
 7. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile konkretne prawa znajdą zastosowanie.
 8. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania wpłaty darowizny Administratorem.
 10. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie, na podstawie zebranych danych osobowych.

§ 6

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2022 r.